Exploring Pejacevic family heritage

Projekat Tragom baštine Pejačevića se zasniva na ideji mapiranja istorijskih mesta, spomenika i arhitektonskih objekata profane i sakralne namene koji su nastajali tokom XVIII i XIX veka na područiju Vojvodine, i koji su povezani sa plemićkom porodicom Pejačević.

Relevantnost projekta sa jedne strane počiva na značaju porodice Pejačević, koja je imala važnu ulogu u socio – političkoj, urbanističkoj i demografskoj istoriji Srema. Poznato je da su oni osnivači grada Rume, ali zahvaljujući njihovoj kolonizatorskoj politici u okviru rumskog vlastelinstva postavljeni su temelji mnogih današnjih mesta, poput Inđije i velikog broja seoskih naselja. Treba imati na umu i značaj multukulturalnosti ove baštine, koja predstavlja zajedničko nasleđe nekoliko zemalja – Bugarske, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Austrije. Takođe, na teritoriji Vojvodine danas živi nekoliko nacija koje baštine i koriste ovo nasleđe. Sa druge strane, činjenica je da su materijalna svedočanstva njihovog postojanja i delovanja u Srbiji nedovoljno istražena. Postoje indikacije njihove prisutnosti na teritoriji Banata i Bačke, ali ovi spomenici nikada nisu dovođeni u međusobnu vezu sa spomenicima u Sremu. Dalje, iako je istorija Pejačevića na teritoriji Srema generalno dobro poznata, istorija mnogih pojedinačnih objekata je nedovoljno istražena, naročito kada su u pitanju spomenici koji još uvek nemaju zvaničan status kulturnih dobara. Ovim projektom će se značajno doprineti upotpunjavanju znanja o arhitektonskom nasleđu porodice Pejačević i po prvi put će se napraviti njegov sveobuhvatan pregled.

Prva faza projekta je istraživačka i podrazumeva prikupljanje i obradu neophodne građe korišćenjem raspoloživih arhivskih izvora i publikacija, radom na terenu, koji podrazumeva istraživanje i snimanje samih objekata kao i istraživanjem konteksta lokalnih zajednica.

Druga faza podrazumeva kreiranje digitalne interaktivne online mape sa prikazom rasporeda sačuvanih objekata. Alati koji će biti razvijeni baziraju se na principima digitalnog storytelling-a i uključuju multimedijalne sadržaje, 3D i 3600 prikaze, putem kojih će korisnici moći da se upoznaju sa pričom o društvenoj i političkoj ulozi Pejačevića na ovim prostorima, kao i istorijom svakog objekata ponaosob.

Projekat Tragom baštine Pejačevića na nov način sagledava bogato arhitektonsko nasleđe ove porodice u Vojvodini dovodeći po prvi put u vezu objekte na teritoriji Srema sa onima na teritoriji Bačke i Banata. Posmatrajući sve objekte, naročito one čija istorija nije istražena i koji još uvek nisu proglašeni kulturnim dobrima, kao deo jedinstvene spomeničke celine, projekat pokreće pitanje valorizacije i revalorizacije ovog nasleđa.

Kako je projekat osmišljen da prezentuje i interpretira ovo kulturno nasleđe korišćenjem savremene tehnologije na atraktivan način, to će omogućiti da ono bude interesantno i dostupno širokoj javnosti, što može doprineti povećanju njegove turističke privlačnosti. Umrežavanjem mesta kroz mapu objekata mogu se kreirati zanimljive turističke ture i obogatiti kulturna ponuda.  Samim tim će se uticati i na podizanje svesti kod lokalnog stanovništva, naročito u mestima gde se nalaze kulturna dobra koja još uvek nisu pod zaštitom, i na taj način podići će se stepen društvene zaštite.

Projekat Tragom baštine Pejačevića je finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Digitalna mapa nasleđa grofovske porodice Pejačević dostupna je na sajtu www.tragompejacevica.rs